Catalog

Product # Product Clone Tag Tds Target  
3147021D Anti-Human CD163 (EDHu-1)-147Sm—25 µg EDHu-1 147Sm TDS CD163
3173016D Anti-Human CD45RO (UCHL1)-173Yb—25 µg UCHL1 173Yb TDS CD45RO
3155016D Anti-Human FoxP3 (236A/E7)-155Gd—25 µg 236A/E7 155Gd TDS FoxP3
3152018D Anti-Human CD45 (D9M8I)-152Sm—25 µg D9M8I 152Sm TDS CD45
3166031D Anti-CD45RA (HI100)-166Er—25 µg HI100 166Er TDS CD45RA
3146020D Anti-Human CD16 (EPR16784)-146Nd—25 µg EPR16784 146Nd TDS CD16
3174025D Anti-HLA-DR (LN3)-174Yb—25 µg LN3 174Yb HLA-DR
3143029D Anti-Vimentin (RV202)-143Nd—25 µg RV202 143Nd TDS Vimentin
3158029D Anti-E-Cadherin (24E10)-158Gd—25 µg 24E10 158Gd TDS E-Cadherin
3149026D Anti-Human CD15 (W6D3)-149Sm—25 µg W6D3 149Sm TDS CD15
3141017D Anti-Human Alpha-Smooth Muscle Actin (1A4)-141Pr—25 µg 1A4 141Pr TDS aSMA
3148022D Anti-Pan-Cytokeratin (AE1/AE3)-148Nd—25 µg AE-1/AE-3 148Nd TDS Pan-CytoKeratin
3169023D Anti-Human Collagen Type I (Polyclonal)-169Tm—25 µg Polyclonal 169Tm TDS Collagen I
3144026D Anti-Human CD326/EpCAM (9C4)-144Nd—25 µg 9C4 144Nd TDS CD326 (EpCAM)
3159035D Anti-Human CD68 (KP1)-159Tb—25 µg KP1 159Tb TDS CD68
3153029D Anti-Human/Mouse CD44 (IM7)-153Eu—25 µg IM7 153Eu TDS CD44
3168022D Anti-Ki-67 (B56)-168Er—25 µg B56 168Er TDS Ki-67
3148020D Anti-Human Pan-Keratin (C11)-148Nd—25 µg C11 148Nd Pan-Keratin
3150033D Anti-Human CD274/PD-L1 (SP142)-150Nd—25 µg SP142 150Nd CD274/PD-L1
Back to top